Brockton, MA - 5th Alarm, 509 Montello Street, 8-5-13 - Doug Boudrow