Winthrop, MA - Truck Fire, 1 Shore Drive, 10-8-08 - Doug Boudrow